پارس جنوبی جم

شاهین

ایران جوان

چند رسانه ای

نظر سنجی

مهم ترین نقطه ضعف رئیس جمهور ایران را چه می دانید؟

عدم آشنایی با نیازهای عامه مردم
برخوردهای تند با مخالفان و منتقدان
عدم توجه کافی به توانایی های داخلی
تاکید بیش از حد بر تئوری و دوری جستن از اقدام عملی

نشریه پهلوان لیان